mokyklos nuotrauka
mokykla2

                                     PATVIRTINTA

                                    Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio sprendimu Nr.T-V-487

 

VARĖNOS R.  MARCINKONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši tvarka reglamentuoja asmenų priėmimą mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 2003, Nr.63-2853), Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr.746 (Žin., 2004, Nr.95-3510), Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr.745 (Žin., 2004, Nr.95-3509) ir Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr.ISAK-1019 ,,Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr.103-3809) ir kitais teisės aktais ir patvirtinta Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio mėn. 25 d. sprendimu Nr. T – V – 487.

3. Šioje tvarkoje nustatoma:

3.1. mokinių priėmimas mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas mokslo metų pradžioje ir per mokslo metus laikantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr.ISAK-1879 patvirtintos ,,Nuosekliojo mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarkos” (Žin., 2003, Nr.18-557);

3.2. dokumentų priėmimas ir įforminimas. Mokymo sutarčių sudarymas ir registravimas (Priedai Nr.1, 2, 3, 4). 

 

II. PRIĖMIMAS Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ

 

4. Ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą priimamas vaikas kai tais kalendoriniais metais jam sueina šešeri metai, išimties tvarka, tėvams pateikus Pedagoginių psichologinių tarnybų pažymą apie vaiko brandą, bet ne anksčiau negu jam sueis penkeri metai.

5. Į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys vaikai.

6. Prasidėjus mokslo metams vaikas priimamas į tą mokyklą, kurios aptarnavimo teritorijai priskiriama vaiko gyvenamoji vieta. Nesant laisvų vietų jam siūloma mokytis artimiausioje tą pačią programą vykdančioje mokykloje suderinus su rajono Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. 

 

III. PRIĖMIMAS Į PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ

 

7. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina septyneri metai, išimties tvarka, tėvams pateikus Pedagoginių psichologinių tarnybų pažymą apie vaiko brandą, bet ne anksčiau negu jam sueis šešeri metai.

8. Į pradinio ugdymo programą priimami mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys vaikai.

9. Mokiniai, nebaigę pradinio ugdymo programos, tęsti mokslą pagal šią programą priimami pateikę mokyklos direktoriui pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

10. Kai mokykloje yra laisvų vietų, mokykla, patenkinusi savo aptarnaujamos teritorijos mokinių poreikį, gali priimti mokinius iš kitai mokyklai priklausančios teritorijos. Priėmimas derinamas su rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi.

11. Į laisvų vietų turinčią mokyklą iš jai nepriskirtos aptarnavimo teritorijos pirmiausia priimami:

11.1. 1-4 klasių vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokėsi toje mokykloje;

11.2. 1-4 klasių vaikai, kurių tėvai dirba mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.

12. Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – mokyklai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.

13. Specialiųjų poreikių vaikai mokytis kartu su kitais vaikais visiškos integracijos forma priimami į artimiausią pradinio ugdymo programą vykdančią bendrojo lavinimo mokyklą.  

 

IV. PRIĖMIMAS Į PAGRINDINIO UGDYMO PROGRMĄ

 

14. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimamas mokinys, baigęs pradinio ugdymo programą.

15. Mokinys, baigęs adaptuotą pradinio ugdymo programą, priimamas mokytis pagal adaptuotą pagrindinio ugdymo programą.

16. Mokinys, nebaigęs pagrindinio ugdymo programos, tęsti mokslą pagal šią programą priimamas pateikęs mokyklos direktoriui mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

17. Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – mokyklai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.

18. Nepritapę bendrojo lavinimo mokykloje, mokymosi motyvų stokojantys, socialiai ir pedagogiškai apleisti 12-16 metų paaugliai ir jaunuoliai priimami mokytis steigėjo atidarytose jaunimo klasėse.

19. Į steigėjo atidarytas suaugusiųjų klases priimami 16-18 metų jaunuoliai, dėl socialinių-ekonominių sąlygų negalintys toliau tęsti mokslo dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, kai nesukomplektuojamos atskiros jaunimo klasės, ir suaugusieji, siekiantys įsigyti pagrindinį išsilavinimą.

20. Į pagrindinio ugdymo programą priimami mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje gyvenantys mokiniai.

21. Specialiųjų poreikių vaikai mokytis kartu su kitais vaikais visiškos integracijos forma priimami į artimiausią pagrindinio ugdymo programą vykdančią bendrojo lavinimo mokyklą.

22. Kai mokykloje yra laisvų vietų, mokykla, patenkinusi savo aptarnaujamos teritorijos mokinių poreikį, gali priimti mokinius iš kitai mokyklai priklausančios teritorijos. Priėmimas derinamas su rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi.

23. Į laisvų vietų turinčią mokyklą iš jai nepriskirtos aptarnavimo teritorijos pirmiausia priimami:

23.1. mokiniai, kurių broliai ir seserys jau mokosi toje mokykloje;

23.2. mokiniai, kurių tėvai dirba mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.   

 

VI. DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS IR ĮFORMINIMAS. MOKYMO SUTARČIŲ SUDARYMAS IR REGISTRAVIMAS

 

34. Tėvai (globėjai) pageidaujantys ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą, mokyti vaiką pagal pradinio ugdymo programą, mokyklos direktoriui pateikia prašymą, vaiko asmens dokumento kopiją, sveikatos pažymėjimą, prašymą apie mokymosi pasiekimus (norintiems tęsti kitur pradėtą pradinio ugdymo programą).

35. Asmenys, pageidaujantys mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, mokyklos direktoriui pateikia prašymą, asmens dokumento kopiją, sveikatos pažymėjimą ir dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą.

36. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14-16 metų vaikas, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą.

37. Prašymai ir visi kiti dokumentai bendrojo lavinimo mokyklose pradedami priimti rajono Savivaldybės tarybai patvirtinus ugdymo grupių (klasių komplektų) skaičių bendrojo lavinimo mokyklose kitiems mokslo metams ir priimami iki rugsėjo 1 d. Asmenys, atvykę iš kitos mokyklos mokslo metų eigoje, atvykimo dieną pateikia prašymą ir kitus dokumentus, numatytus šioje tvarkoje.

38. Prašymai registruojami Prašymų registracijos knygoje.

39. Priėmimas mokytis pagal visas ugdymo programas įforminamas mokymosi sutartimi (dviem egzemplioriais), kurias pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas (priedai Nr.1, 2, 3, 4).

40. Mokymosi sutartį už vaiką iki 14 metų pasirašo vienas iš tėvų (globėjų), vaikas nuo 14 iki 16 metų mokymo sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą.

41. Sutartys registruojamos Mokymosi sutarčių registravimo knygoje.

42. Sudarius mokymosi sutartį, asmuo įtraukiamas į mokyklos mokinių abėcėline knygą, formuojama jo asmens byla.

43. Mokinių paskirstymas į klases įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu.  

_________________

Pamokų laikas

1.   8.30 - 9.15

2.   9.25-10.10

3. 10.20-11.05

4. 11.25-12.10

5. 12.30-13.15

6. 13.25-14.10

7. 14.20-15.05

 

Naudingos nuorodos

 Vaizdo rezultatas pagal užklausą „epilietis“