VARĖNOS R. MARCINKONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS

(Įstaigos pavadinimas)

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

 

Eil. Nr.

 Užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

1.

Pagerinti 5-10 klasių mokinių lietuvių kalbos ir matematikos mokymosi pasiekimus.

Mokymosi kokybės pozityvi kaita.

Pagrindinį lygį pagal BUP pasieks 53 procentai 5-10 klasių mokinių.

2.

Pagalba mokiniui  - prioritetinė sritis.

 

 Veikianti pagalbos mokiniui sistema.

1.Kiekvienas mokytojas pamokose diferencijuoja užduotis ir namų darbų darbus. 2. Kiekvienas mokinys turi galimybę pasirinkti užduotis.  3.Taikoma individuali pagalba pamokoje.

4.Teikiamos  konsultacijos  ne pamokų metu.

Apklausos, atliktos IQES online,   duomenys  rodo,  pagalba mokiniui priskiriama prie aukščiausias vertes turinčių  požymių.

3.

 Etatinio   pedagogų apmokėjimo mokykloje įvedimas

Laiku įgyvendintas darbo apmokėjimo įstatymas.

Optimalus darbo krūvio paskirstymas. Reikalingų TA parengimas.

Iki 2018-09-01 pereita prie etatinio pedagogų apmokėjimo modelio. Aptarta su pedagogais darbo krūviai ir pasirašyti sutarčių priedai, su darbo taryba suderinti ir patvirtinti pedagoginių darbuotojų etatai.

4.

Mokytojų kolegialaus mokymosi skatinimas

Mokytojai mokosi bendradarbiaudami tarpusavyje, išnaudojami mokyklos vidaus žmogiškieji ištekliai

Pravestos  penkios atviros pamokos. Parengta trys integruotos pamokos. Kolegialiai parengta lytiškumo ugdymo programa. Parengti du pranešimai temomis : „Dorinių vertybių ugdymas šeimoje „  ir „Skaitymo gebėjimų ugdymas  Pagrindinės rekomendacijos“....

 

Pamokų laikas

1.   8.30 - 9.15

2.   9.25-10.10

3. 10.20-11.05

4. 11.25-12.10

5. 12.30-13.15

6. 13.25-14.10

7. 14.20-15.05

 

Naudingos nuorodos

 Vaizdo rezultatas pagal užklausą „epilietis“