PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Varėnos rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2014 m. balandžio 29 d. sprendimu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Nr. T-VII-954

 

 

VARĖNOS R. MARCINKONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Varėnos rajono Marcinkonių pagrindinės mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Varėnos r. Marcinkonių pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę ir kitas paskirtis, mokymo kalbą, mokymo formas ir mokymo proceso organizavimo būdus, vykdomas švietimo programas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

                      2. Mokyklos oficialusis pavadinimas – Varėnos r. Marcinkonių pagrindinė mokykla, trumpasis pavadinimas – Marcinkonių pagrindinė mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190109281

                      3. Mokyklos įsteigimo data: mokykla įsteigta 1920 m. rugsėjo 1 d. (1994 m. rugsėjo 29 d. Varėnos  rajono valdybos potvarkis Nr.491-V).

                      4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

                      5. Mokyklos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

                      6. Mokyklos savininkas – Varėnos rajono savivaldybė.

                      7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Varėnos rajono savivaldybės taryba:

                      7.1. tvirtina Mokyklos nuostatus;

                      7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Mokyklos vadovą;

                      7.3. priima sprendimą dėl Mokyklos buveinės pakeitimo;

                      7.4. priima sprendimą dėl Mokyklos reorganizavimo ar likvidavimo;

                      7.5. priima sprendimą dėl Mokyklos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

                      7.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

                      7.7. sprendžia kitus biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Mokyklos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

                      8. Mokyklos buveinė – Miškininkų g. 53, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., LT-65303 Varėnos rajonas.

                      9. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

                      10. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla.

                      11. Mokyklos pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla. Kitos paskirt ys – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga darželis, pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla.

                      12. Mokymo kalba – lietuvių.

                      13. Mokymosi formos – grupinio mokymosi, pavienio mokymosi.

                      14. Mokymo proceso organizavimo būdai – kasdieninis, savarankiškas.

                      15. Mokykla vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas.

                      16.Mokykla išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus: pradinio, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, pradinio, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus.

                      17. Mokyklai turi Kabelių universalų daugiafunkcį skyrių:

                      17.1. skyriaus pavadinimas – Varėnos r. Marcinkonių pagrindinės mokyklos Kabelių universalus daugiafunkcis skyrius;

                      17.2. buveinė – Mokyklos g. 1,Kabelių k., Marcinkonių seniūnija, 65284 Varėnos r. sav.;

                      17.3. vykdomos švietimo programos – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusių neformaliojo švietimo programos;

 

                      17.4. mokymosi kalba – lietuvių;            

18. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Varėnos savivaldybės tarybos sprendimais, Varėnos savivaldybės mero potvarkiais, Varėnos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

                      19. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.  Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

                      19.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

                      19.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

                      19.2.1. . ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

                      19.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

                      19.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

                      19.2.4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

                      19.2.5. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

                      19.2.6. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

                      19.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

                      20. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

                      20.1. kitas, niekur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;

                      20.2. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

                      20.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

                      21. Mokyklos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijų, būtinų sėkmingai socialinei integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą.

                      22. Mokyklos veiklos uždaviniai:

                      22.1. teikti mokiniams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą;

                      22.2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

                      22.3. teikti mokiniams reikiamą pagalbą;

                      22.4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo (-si) aplinką.

                      23. Vykdydama jai pavestus uždavinius Mokykla:

                      23.1. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir Mokyklos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

                      23.2. rengia pagrindinio ugdymo antrosios dalies papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;

                      23.3. vykdo ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies, pagrindinio ugdymo antrosios dalies, neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse numatytus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

                      23.4. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

                      23.5. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

                      23.6. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą bei minimalios priežiūros priemones;

                      23.7. atlieka mokinių pirminį specialiųjų poreikių įvertinimą, inicijuoja mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymą, organizuoja šių mokinių ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

                      23.8. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

                      23.9. sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui;

                      23.10. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

                      23.11. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

                      23.12. organizuoja ir vykdo mokinių maitinimą Mokykloje;

                      23.13. organizuoja mokinių vežiojimą į mokyklą ir iš jos;

                      23.14. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

                      23.15. užtikrina universalaus daugiafunkcio centro Kabelių kaime funkcijų vykdymą: ikimokyklinį ugdymą, vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą, savišvietą, informacinę bei socialinę pedagoginę pagalbą mokiniui ir mokytojui, sportinę, kultūrinę ir meninę veiklą,

                      23.16. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

                      24. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

                      25. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

                      25.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

                      25.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

                      25.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

                      25.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

                      25.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

                      25.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

                      25.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

                      26. Mokyklos pareigos:

                      26.1. užtikrinti kokybišką ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų vykdymą;

                      26.2. užtikrinti mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

                      26.3. sudaryti higienos normas atitinkančias ugdymo sąlygas;

                      26.4. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

                      26.5. užtikrinti veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą;

                      26.6. rūpintis mokytojų ir kitų ugdymo proceso dalyvių kvalifikacijos kėlimu;

                      26.7. užtikrinti atvirumą vietos bendruomenei;

                      26.8. viešai skelbti informaciją apie mokyklos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

                      26.9. įgyvendinant šiuose Nuostatuose jai pavestus tikslus ir uždavinius bei atliekant apibrėžtas funkcijas, vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

                      27. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

                      27.1. direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarusios Mokyklos taryba ir savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

                      27.2. direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba;

                      27.3. direktoriaus patvirtintą ir suderintą su savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu Mokyklos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba.

                      28. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Varėnos rajono savivaldybės taryba ar jos pavedimu Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Direktorius į pareigas skiriamas neterminuotai ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Varėnos rajono tarybai arba jos įgaliotai Varėnos rajono savivaldybės vykdomajai institucijai.

                      29. Direktorius:

                      29.1. tvirtina Mokyklos vidaus struktūrą, Mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašą neviršydamas Varėnos rajono savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus; tvirtina darbuotojų darbo užmokestį (koeficientą) ir nustato kitas darbo apmokėjimo sąlygas;

                      29.2. nustato Mokyklos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, Mokyklos struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis;

                      29.3. tvirtina mokytojų, kitų darbuotojų pareigybių aprašymus bei pareiginius nuostatus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

                      29.4. priima mokinius Varėnos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

                      29.5. suderinęs su Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles, vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

                      29.6. organizuoja Mokyklos buhalterinę apskaitą, teikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Mokyklos finansinių ataskaitų rinkinius, vykdo asignavimų valdytojo funkcijas, organizuoja Mokyklos metinės išlaidų sąmatos projekto rengimą;

                      29.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visas su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

                      29.8. vadovauja Mokyklos strateginio plano, Mokyklos metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Mokyklos ir universalaus daugiafunkcio centro Kabelių kaime veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius, rengia Mokyklos metinės veiklos ataskaitą ir teikia ją Varėnos rajono savivaldybės tarybai teisės aktų nustatyta tvarka;

                      29.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

                      29.10. sudaro Vaiko gerovės komisiją ir kitas teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes;

                      29.11. sudaro Mokyklos ir universalaus daugiafunkcio centro Kabelių kaime vardu sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;

                      29.12. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

                      29.13. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos universalaus daugiafunkcio centro Kabelių kaime turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

                      29.14. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

                      29.15. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

                      29.16. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

                      29.17. kontroliuoja, kad Mokyklos ir universalaus daugiafunkcio centro Kabelių kaime aplinkoje nebūtų vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos, naudojamas smurtas ir prievarta; vykdo mokinių teisės pažeidimų, narkotinių, psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją;

                      29.18. atstovauja Mokyklai ir kitose institucijose;

                      29.19. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

                      30. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, Mokyklos buhalterinės apskaitos organizavimą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Mokyklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus; už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priežiūros priemonių įgyvendinimą.

                      31. Direktoriaus atostogų, laikinojo nedarbingumo laikotarpiu ar kitais atvejais negalint vykdyti savo pareigų, jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

                      32. Mokykloje sudaroma metodinė grupė. Metodinė grupė skirta mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Mokyklos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir mokyklos pažangos. Metodinė grupė nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Mokykloje, teikia Mokyklos direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.

                      33. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

                      34. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

 

V. MOKYKLOS SAVIVALDA

 

                      35. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia Mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams.

                      36. Taryba sudaroma lygiomis dalimis (po 3 narius) iš Mokykloje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir mokinių atstovų bei 1 vietos bendruomenės atstovo. Mokyklos taryba perrenkama kas treji metai. Išvykus tarybos nariui, organizuojami papildomi rinkimai. Į tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, 8-10 klasių mokinius – šių klasių mokinių susirinkimai, kaimo bendruomenės narį siūlo seniūnija.

                      37. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos tarybos pirmininko balsas yra sprendžiamasis, jei balsai pasiskirsto po lygiai. Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

                      38. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas balsavimu Tarybos posėdyje.

                      39. Taryba:

                      39.1. teikia siūlymų dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

                      39.2. aprobuoja Mokyklos strateginį planą, Mokyklos metinį veiklos planą, Mokyklos ugdymo planą, Mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Mokyklos direktoriaus;

                      39.3. teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;

                      39.4. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;

                      39.5. teikia siūlymų Varėnos rajono savivaldybės tarybai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

                      39.6. išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;

                      39.7. teikia siūlymų dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

                      39.8. svarsto mokytojų metodinės grupės, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui;

                      39.9. svarsto savivaldybės vykdomosios institucijos pateiktus sprendimų projektus mokyklų tinklo kūrimo klausimais ir priima sprendimus;

                      39.10. deleguoja atstovus į konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją ir atstovus į Mokyklos mokytojų atestacijos komisiją;

                      39.11. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.

                      40. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

                      41. Mokyklos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.

                      42. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

                      43. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius.

                      44. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokyklos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. 

                      45. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais.

                      46. Mokykloje veikia klasių mokinių tėvų komitetai, kuriuos kiekvienų mokslo metų pradžioje klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) renka balsų dauguma savo susirinkime. Klasės mokinių tėvų komitetui vadovauja susirinkimo išrinktas vadovas. Komitetai aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikia siūlymų Mokyklos tarybai ir direktoriui.

                      47. Mokykloje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos (mokyklos tėvų komitetas, mokinių taryba ir kt.).

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

                      48. Darbuotojai į darbą Mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

                      49. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

                      50. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai ir mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

                      51. Mokykla valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Varėnos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

                      52. Mokyklos lėšos:

                      52.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Varėnos rajono savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšos;

                      52.2. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos;

                      52.3. pajamos už teikiamas paslaugas;

                      52.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

                      53. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

                      54. Mokyklos buhalterinę apskaitą tvarko Varėnos rajono savivaldybės administracijos Biudžetinių įstaigų ir seniūnijų buhalterinės apskaitos skyrius.

                      55. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

                      56. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka Varėnos rajono savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkiami išoriniai vertintojai.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                      57. Mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.

                      58. Mokyklos interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse skelbiama informacija apie Mokyklos vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius Mokyklos išorinio vertinimo rezultatus, Mokyklos bendruomenės tradicijas, pasiekimus ir kitas įstaigos vykdomas veiklas.

                      59. Mokyklos nuostatams, jų pakeitimams, papildymams pritaria Mokyklos taryba, tvirtina Varėnos rajono savivaldybės taryba.

                      60. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi Varėnos rajono savivaldybės tarybos, Mokyklos direktoriaus ar Mokyklos tarybos iniciatyva.

                      61. Mokykla registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.

                      62.Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

                      63. Savivaldybės taryba vykdo teisės aktuose Mokyklos steigėjai (savininkei) paskirtas funkcijas. Jei Lietuvos Respublikos norminiai aktai ar Varėnos rajono savivaldybės tarybos  priimti teisės aktai nustato, kad atskiras savivaldybės tarybos kompetencijos funkcijas gali vykdyti savivaldybės vykdomoji institucija, šios funkcijos vykdomos be atskiro šių nuostatų  pakeitimo.

 

 

 

Varėnos r. Marcinkonių pagrindinės mokyklos

direktorius                                                                                                                                                                                

Jonas Žieminykas

 

_______________

 

SUDERINTA:

Marcinkonių pagrindinės mokyklos tarybos

2014 m. kovo  27 d. posėdžio

protokoliniu nutarimu (prot. Nr. 2)

 

 

Pamokų laikas

1.   8.30 - 9.15

2.   9.25-10.10

3. 10.20-11.05

4. 11.25-12.10

5. 12.30-13.15

6. 13.25-14.10

7. 14.20-15.05

 

Naudingos nuorodos

 Vaizdo rezultatas pagal užklausą „epilietis“